Hra a její využití v předškolním vzdělávání

Kniha se zaměřuje na hru dětí předškolního věku. Vychází ze vztahu hry a vnitřní motivace člověka, pojednává o opravdové hře a jejím nenahraditelném významu pro rozvoj osobnosti a jedinečnosti dítěte. Představuje postupy a náměty, jak využít hru v předškolním vzdělávání v procesu individualizace, proč a jak podporovat spontánní hru, jak plánovat herní činnosti v souladu s RVP PV v kontextu naplňování cílů předškolního vzdělávání. Publikace se věnuje významu hry, jejímu vývoji i typům hry, pojednává o podnětném, rozvíjejícím prostředí pro hru, hračkách a roli pedagoga ve hře. Současný pohled na hru dává do kontextu s pojetím hry v minulosti, zaměřuje se na zdůraznění toho, proč je dnes hra v životě dítěte tolik důležitá, jak souvisí s učením a prací člověka, se sebenaplněním, tvořivostí, nezávislostí a samostatností.

Autorkou knihy je Eliška Suchánková

Kniha je určená zejména učitelkám mateřských škol a dalších předškolních zařízení, pedagogům volného času, rodičům a všem, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí.

Mentoring jako metodická podpora vzdělávání učitelů

Publikace se zabývá profesním rozvojem učitele v rámci jeho pedagogického působení a zaměřuje se na individuální formu podpory prostřednictvím mentoringu. Mentoring je chápán jako forma kolegiální profesionální podpory zkušenějšího směřovaná k méně zkušenému. Jde tedy o vztah provázení
 a podpory. Učitelé v průběhu mentoringu vycházejí ze svých odborných zkušeností a pod vedením mentora sami regulují svůj profesní rozvoj. Mentoring tak přesouvá zodpovědnost za proces učení na učitele, čímž posiluje jeho profesní kompetentnost, vnitřní motivaci k dalšímu vzdělávání a vnímání vlastní profesní úspěšnosti. Publikace představuje základní principy mentoringu především se zaměřením na (sebe)rozvoj učitele. Jejím cílem je vyzdvihnout přínosy mentoringu
 a proces zavádění systému metodické podpory do praxe. Publikace představuje výsledky zavedeného programu mentoringu na pilotních základních a středních školách ve Zlínském kraji, zaměřuje se na ověření (evaluaci) kvality výuky začínajících učitelů před poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování. Poukazuje
 na oblasti, které mohou být součástí dalšího rozvoje pedagogické práce učitele. Podtrhuje tak význam mentoringu a kvality mentorského vztahu, který sehrává klíčovou roli v profesním rozvoji učitele.

Autorkou knihy je Eliška Suchánková a Karla Hrbáčková

Kniha je určená učitelům základních škol, mentorům, studentům pedagogických oborů a všem, kteří se zajímají o profesní rozvoj učitelů a mentorskou podporu.